Overview

Website
toura.io
Domain
IP Address Change History
Country
United States
DNS Records
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 18.165.122.114
A toura.io 60 18.165.122.75
A toura.io 60 18.165.122.82
A toura.io 60 18.165.122.98
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.55.90
A toura.io 60 143.204.55.104
A toura.io 60 143.204.55.128
A toura.io 60 143.204.55.8
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 18.165.122.114
A toura.io 60 18.165.122.75
A toura.io 60 18.165.122.98
A toura.io 60 18.165.122.82
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.32.56.126
A toura.io 60 13.32.56.87
A toura.io 60 13.32.56.81
A toura.io 60 13.32.56.4
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 18.165.122.114
A toura.io 60 18.165.122.82
A toura.io 60 18.165.122.98
A toura.io 60 18.165.122.75
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 54.230.99.52
A toura.io 60 54.230.99.78
A toura.io 60 54.230.99.47
A toura.io 60 54.230.99.4
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 108.157.214.113
A toura.io 60 108.157.214.85
A toura.io 60 108.157.214.62
A toura.io 60 108.157.214.9
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.226.158.104
A toura.io 60 13.226.158.113
A toura.io 60 13.226.158.115
A toura.io 60 13.226.158.5
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 108.156.22.103
A toura.io 60 108.156.22.43
A toura.io 60 108.156.22.93
A toura.io 60 108.156.22.60
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.33.141.123
A toura.io 60 13.33.141.50
A toura.io 60 13.33.141.61
A toura.io 60 13.33.141.83
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 205.251.219.118
A toura.io 60 205.251.219.128
A toura.io 60 205.251.219.119
A toura.io 60 205.251.219.5
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 108.157.214.85
A toura.io 60 108.157.214.62
A toura.io 60 108.157.214.9
A toura.io 60 108.157.214.113
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.51.127
A toura.io 60 143.204.51.92
A toura.io 60 143.204.51.80
A toura.io 60 143.204.51.75
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 54.230.111.55
A toura.io 60 54.230.111.77
A toura.io 60 54.230.111.59
A toura.io 60 54.230.111.44
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 205.251.219.118
A toura.io 60 205.251.219.119
A toura.io 60 205.251.219.128
A toura.io 60 205.251.219.5
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 54.230.99.78
A toura.io 60 54.230.99.47
A toura.io 60 54.230.99.52
A toura.io 60 54.230.99.4
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.55.128
A toura.io 60 143.204.55.8
A toura.io 60 143.204.55.104
A toura.io 60 143.204.55.90
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.47.112
A toura.io 60 143.204.47.119
A toura.io 60 143.204.47.88
A toura.io 60 143.204.47.43
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.55.104
A toura.io 60 143.204.55.128
A toura.io 60 143.204.55.90
A toura.io 60 143.204.55.8
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.47.112
A toura.io 60 143.204.47.88
A toura.io 60 143.204.47.119
A toura.io 60 143.204.47.43
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.53.113
A toura.io 60 143.204.53.34
A toura.io 60 143.204.53.81
A toura.io 60 143.204.53.67
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 143.204.54.122
A toura.io 60 143.204.54.81
A toura.io 60 143.204.54.11
A toura.io 60 143.204.54.124
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.33.246.100
A toura.io 60 13.33.246.126
A toura.io 60 13.33.246.103
A toura.io 60 13.33.246.108
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.226.145.64
A toura.io 60 13.226.145.56
A toura.io 60 13.226.145.23
A toura.io 60 13.226.145.68
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 60 13.33.242.35
A toura.io 60 13.33.242.11
A toura.io 60 13.33.242.86
A toura.io 60 13.33.242.2
MX toura.io 1800 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21600 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21600 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21600 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21600 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 900 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.246.103
A toura.io 59 13.33.246.108
A toura.io 59 13.33.246.126
A toura.io 59 13.33.246.100
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.244.112
A toura.io 59 13.33.244.67
A toura.io 59 13.33.244.82
A toura.io 59 13.33.244.68
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.242.11
A toura.io 59 13.33.242.86
A toura.io 59 13.33.242.35
A toura.io 59 13.33.242.2
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.249.13.10
A toura.io 59 13.249.13.94
A toura.io 59 13.249.13.79
A toura.io 59 13.249.13.47
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 54.230.96.102
A toura.io 59 54.230.96.103
A toura.io 59 54.230.96.19
A toura.io 59 54.230.96.36
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.124.116
A toura.io 59 13.33.124.126
A toura.io 59 13.33.124.76
A toura.io 59 13.33.124.39
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.242.86
A toura.io 59 13.33.242.11
A toura.io 59 13.33.242.35
A toura.io 59 13.33.242.2
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 54.230.99.52
A toura.io 59 54.230.99.4
A toura.io 59 54.230.99.47
A toura.io 59 54.230.99.78
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 54.192.98.99
A toura.io 59 54.192.98.13
A toura.io 59 54.192.98.19
A toura.io 59 54.192.98.55
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 13.33.242.35
A toura.io 59 13.33.242.11
A toura.io 59 13.33.242.86
A toura.io 59 13.33.242.2
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.85.242.105
A toura.io 59 52.85.242.72
A toura.io 59 52.85.242.52
A toura.io 59 52.85.242.50
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.85.238.100
A toura.io 59 52.85.238.108
A toura.io 59 52.85.238.81
A toura.io 59 52.85.238.29
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.85.243.3
A toura.io 59 52.85.243.85
A toura.io 59 52.85.243.28
A toura.io 59 52.85.243.36
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.85.121.30
A toura.io 59 52.85.121.102
A toura.io 59 52.85.121.21
A toura.io 59 52.85.121.35
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.84.109.12
A toura.io 59 52.84.109.81
A toura.io 59 52.84.109.5
A toura.io 59 52.84.109.6
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A toura.io 59 52.85.121.102
A toura.io 59 52.85.121.35
A toura.io 59 52.85.121.21
A toura.io 59 52.85.121.30
MX toura.io 1799 10 inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com
NS toura.io 21599 ns-1599.awsdns-07.co.uk
NS toura.io 21599 ns-1124.awsdns-12.org
NS toura.io 21599 ns-158.awsdns-19.com
NS toura.io 21599 ns-872.awsdns-45.net
SOA toura.io 899 ns-872.awsdns-45.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400

Domain Information

Registrant Information
Domain toura.io
Date Registration Date: 2018/09/01
Updated Date: 2020/07/28
Expiration Date: 2021/09/01
Name REDACTED FOR PRIVACY
Organization (Unknown)
Email [email protected]
Phone REDACTED FOR PRIVACY
» View WHOIS change history
Latest WHOIS Record 2020/08/17 21:37:43
Domain Name: TOURA.IO
Registry Domain ID: D503300000129712759-LRMS
Registrar WHOIS Server: whois.gandi.net
Registrar URL: https://www.gandi.net/whois
Updated Date: 2020-07-28T21:15:11Z
Creation Date: 2018-09-01T08:18:49Z
Registry Expiry Date: 2021-09-01T08:18:49Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Gandi SAS
Registrar IANA ID: 81
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +33.170377661
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Organization:
Registrant State/Province:
Registrant Country: HU
Name Server: NS-158.AWSDNS-19.COM
Name Server: NS-1599.AWSDNS-07.CO.UK
Name Server: NS-1124.AWSDNS-12.ORG
Name Server: NS-872.AWSDNS-45.NET
DNSSEC: unsigned

>>> Last update of WHOIS database: 2020-08-17T21:36:44Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to WHOIS information provided by Internet Computer Bureau Ltd. ICB is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the ICB registry database. The data in this record is provided by ICB for informational purposes only, and ICB does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(i) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, facsimile or other electronic means of mass, unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (ii) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or ICB or its services providers except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. UK privacy laws limit the scope of information permitted for certain public access. Therefore, concerns regarding abusive use of domain registrations in the ICB registry should be directed to either (a) the Registrar of Record as indicated in the WHOIS output, or (b) the ICB anti-abuse department at [email protected]

All rights reserved. ICB reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by these policies


Domain Name: toura.io
Registry Domain ID: D503300000129712759-LRMS
Registrar WHOIS Server: whois.gandi.net
Registrar URL: http://www.gandi.net
Updated Date: 2020-07-28T23:15:11Z
Creation Date: 2018-09-01T08:18:49Z
Registrar Registration Expiration Date: 2021-09-01T08:18:49Z
Registrar: GANDI SAS
Registrar IANA ID: 81
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +33.170377661
Reseller: Amazon Registrar, Inc.
Domain Status: serverTransferProhibited http://www.icann.org/epp#serverTransferProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status:
Domain Status:
Domain Status:
Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Organization:
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Country: HU
Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: [email protected]
Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Name: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin City: REDACTED FOR PRIVACY
Admin State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Country: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone Ext:
Admin Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Fax Ext:
Admin Email: [email protected]andi.net
Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Name: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech City: REDACTED FOR PRIVACY
Tech State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Country: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone Ext:
Tech Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Fax Ext:
Tech Email: [email protected]
Name Server: NS-872.AWSDNS-45.NET
Name Server: NS-1599.AWSDNS-07.CO.UK
Name Server: NS-158.AWSDNS-19.COM
Name Server: NS-1124.AWSDNS-12.ORG
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
Name Server:
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-08-17T21:37:45Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/epp

Reseller Email:
Reseller URL:

Personal data access and use are governed by French law, any use for the purpose of unsolicited mass commercial advertising as well as any mass or automated inquiries (for any intent other than the registration or modification of a domain name) are strictly forbidden. Copy of whole or part of our database without Gandi's endorsement is strictly forbidden.
A dispute over the ownership of a domain name may be subject to the alternate procedure established by the Registry in question or brought before the courts.
For additional information, please contact us via the following form:
https://www.gandi.net/support/contacter/mail/

Subdomains for this domain

1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)

» Show all records

Site(s) using this host as nameservers

There are no sites using this host as nameservers.

IP Address Information

IP Address 18.165.122.114
Reverse DNS server-18-165-122-114.hel51.r.cloudfront.net
Location United States

Search on other sites VirusTotal Shodan Censys urlscan.io CheckPhish

IP Address WHOIS Information 2022/06/13 07:51:09
[Querying whois.arin.net]
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.32.0.0/11, 18.128.0.0/9, 18.64.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

# end


# start

NetRange:    18.164.0.0 - 18.165.255.255
CIDR:      18.164.0.0/15
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-18-164-0-0-1
Parent:     AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2022-01-21
Updated:    2022-01-21
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.164.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.32.0.0/11, 18.64.0.0/10, 18.128.0.0/9
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end


# start

NetRange:    18.164.0.0 - 18.165.255.255
CIDR:      18.164.0.0/15
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-18-164-0-0-1
Parent:     AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2022-01-21
Updated:    2022-01-21
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.164.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.128.0.0/9, 18.32.0.0/11, 18.64.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end


# start

NetRange:    18.164.0.0 - 18.165.255.255
CIDR:      18.164.0.0/15
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-18-164-0-0-1
Parent:     AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2022-01-21
Updated:    2022-01-21
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.164.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.32.0.0/11, 18.64.0.0/10, 18.128.0.0/9
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end


# start

NetRange:    18.164.0.0 - 18.165.255.255
CIDR:      18.164.0.0/15
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-18-164-0-0-1
Parent:     AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2022-01-21
Updated:    2022-01-21
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.164.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#