rodolpho.dev

Overview

Website
rodolpho.dev
Domain
rodolpho.dev Domain Information
IP Address Change History
Country
United States
Hosting Company
AMAZON-02
DNS Records
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 99.83.231.61
A rodolpho.dev 3600 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 3600 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 3600 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2023012401 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 3600 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 99.83.231.61
A rodolpho.dev 3600 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 3600 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022121217 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 3600 google-site-verification=fA68WQOD5hW1ZZOVcIMolVLs8QNiSn47jZqEyyVpHvU
TXT rodolpho.dev 3600 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 99.83.231.61
A rodolpho.dev 3600 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 3600 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3600 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022112916 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 3600 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 99.83.231.61
A rodolpho.dev 3600 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 3600 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 3600 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022112316 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 3600 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 300 99.83.231.61
A rodolpho.dev 300 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 300 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022102818 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 google-site-verification=fA68WQOD5hW1ZZOVcIMolVLs8QNiSn47jZqEyyVpHvU
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 300 173.195.146.139
MX rodolpho.dev 300 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022092716 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 300 173.195.146.139
MX rodolpho.dev 300 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 300 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022082211 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 300 99.83.231.61
A rodolpho.dev 300 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 300 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. dns.onoeck.de. 2022050912 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 google-site-verification=fA68WQOD5hW1ZZOVcIMolVLs8QNiSn47jZqEyyVpHvU
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 75.2.60.5
MX rodolpho.dev 300 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 21600 ns-cloud-e3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21600 ns-cloud-e4.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21600 ns-cloud-e2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21600 ns-cloud-e1.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21600 ns-cloud-e1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 2 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 167.172.136.193
A rodolpho.dev 3600 52.203.36.44
AAAA rodolpho.dev 3600 2600:1f18:2489:8202:3e66:ff9e:de27:befe
AAAA rodolpho.dev 3600 2604:a880:400:d0::1741:7001
MX rodolpho.dev 300 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 300 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022040701 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 google-site-verification=nybS7vehEOcHlsdiYyEZjdHQAYov4JXQENvBequIaTQ
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 52.73.153.209
A rodolpho.dev 3600 52.73.87.228
AAAA rodolpho.dev 3600 2600:1f18:2489:8200:2005:c668:299e:b1e
AAAA rodolpho.dev 3600 2600:1f18:2489:8202:1542:e5:19c0:d28b
MX rodolpho.dev 300 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 300 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022040212 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 google-site-verification=nybS7vehEOcHlsdiYyEZjdHQAYov4JXQENvBequIaTQ
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 157.245.84.7
A rodolpho.dev 3600 64.227.12.111
AAAA rodolpho.dev 3600 2600:1f18:2489:8201:99f5:dc6a:9003:ab2d
AAAA rodolpho.dev 3600 2604:a880:400:d0::1741:7001
MX rodolpho.dev 300 20 in2-smtp.messagingengine.com
MX rodolpho.dev 300 10 in1-smtp.messagingengine.com
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022031216 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:spf.messagingengine.com ?all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 161.35.218.98
A rodolpho.dev 3600 3.125.16.34
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb01:8d93:e14c:3058:b0f4
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d24:2001
MX rodolpho.dev 300 10 mx1.onoeck.com.br
MX rodolpho.dev 300 20 mx2.onoeck.com.br
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022021106 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.onoeck.com.br mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 206.189.50.60
A rodolpho.dev 3600 3.67.153.12
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb02:7bc2:ee46:f4f6:be94
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d23:4001
MX rodolpho.dev 300 20 sbc.onoeck.com.br
MX rodolpho.dev 300 10 scs.onoeck.com.br
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022012003 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.onoeck.com.br mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 206.189.50.215
A rodolpho.dev 3600 3.67.255.218
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb00:ec0d:12e2:df27:aa60
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d23:4001
MX rodolpho.dev 300 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 300 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022010830 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 164.90.232.184
A rodolpho.dev 3600 206.189.58.26
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb02:66df:50b:6e56:a6bf
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d26:4001
MX rodolpho.dev 300 10 scs.onoeck.com.br
MX rodolpho.dev 300 20 sbc.onoeck.com.br
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022010804 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.onoeck.com.br mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 18.192.76.182
A rodolpho.dev 3600 3.67.255.218
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb01:1f85:932b:b797:22f9
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::143f:a001
MX rodolpho.dev 300 10 scs.onoeck.com.br
MX rodolpho.dev 300 20 sbc.onoeck.com.br
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2022010727 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.onoeck.com.br mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 138.197.188.142
A rodolpho.dev 3600 18.192.76.182
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d26:4001
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d22:8001
MX rodolpho.dev 300 20 mailsec.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 300 10 mail.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2021091604 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 protonmail-verification=201592d0411822816979749b91196bef39977276
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3600 206.189.52.23
A rodolpho.dev 3600 161.35.218.98
AAAA rodolpho.dev 3600 2a05:d014:275:cb01:1f85:932b:b797:22f9
AAAA rodolpho.dev 3600 2a03:b0c0:3:d0::d22:8001
MX rodolpho.dev 300 20 mailsec.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 300 10 mail.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 3600 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3600 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2021090642 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 300 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all
TXT rodolpho.dev 300 protonmail-verification=201592d0411822816979749b91196bef39977276
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3599 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 3599 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 1 aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-e2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-e4.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-e3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-e1.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-e1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 2 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 3599 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3599 185.203.115.35
AAAA rodolpho.dev 3599 2a0a:e5c0:2:2:0:c8ff:fe68:bf92
MX rodolpho.dev 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 3599 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 3599 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2021022515 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 3599 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3599 185.203.114.188
AAAA rodolpho.dev 3599 2a0a:e5c0:2:2:0:c8ff:fe68:bf17
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 3599 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2020111103 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch include:eu.mailgun.org mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 3599 82.136.100.14
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 3599 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns104.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns102.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2020110919 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch include:eu.mailgun.org mx ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 3599 pns102.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns103.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net
NS rodolpho.dev 3599 pns104.cloudns.net
SOA rodolpho.dev 3599 pns101.cloudns.net. support.cloudns.net. 2020101545 7200 1800 1209600 3600
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch include:eu.mailgun.org mx ~all
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch include:eu.mailgun.org mx ~all
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 10 alt4.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 10 alt3.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX rodolpho.dev 299 1 aspmx.l.google.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A rodolpho.dev 299 104.198.14.52
MX rodolpho.dev 299 20 mailsec.protonmail.ch
MX rodolpho.dev 299 10 mail.protonmail.ch
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c2.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c3.googledomains.com
NS rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c4.googledomains.com
SOA rodolpho.dev 21599 ns-cloud-c1.googledomains.com. cloud-dns-hostmaster.google.com. 1 21600 3600 259200 300
TXT rodolpho.dev 299 protonmail-verification=e1a2d65a3e195b951849696eb271c9f20e2c4a0e
TXT rodolpho.dev 299 v=spf1 include:_spf.protonmail.ch mx ~all

Domain Information

Registrant Information
Domain rodolpho.dev
Date Registration Date: 2019/03/04
Updated Date: 2022/01/03
Expiration Date: 2022/03/04
Name REDACTED FOR PRIVACY
Organization (Unknown)
Email (Unknown)
Phone REDACTED FOR PRIVACY
» View WHOIS change history
Latest WHOIS Record 2022/01/07 16:02:10
Domain Name: rodolpho.dev
Registry Domain ID: 3364A49B6-DEV
Registrar WHOIS Server: whois.nic.google
Registrar URL: http://www.gandi.net
Updated Date: 2022-01-03T14:10:29Z
Creation Date: 2019-03-04T12:24:16Z
Registry Expiry Date: 2022-03-04T12:24:16Z
Registrar: Gandi SAS
Registrar IANA ID: 81
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +33.170377661
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Country: CH
Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Email: Please query the WHOIS server of the owning registrar identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Name: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin City: REDACTED FOR PRIVACY
Admin State/Province:
Admin Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Country: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Email: Please query the WHOIS server of the owning registrar identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Name: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech City: REDACTED FOR PRIVACY
Tech State/Province:
Tech Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Country: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Email: Please query the WHOIS server of the owning registrar identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Registry Billing ID: REDACTED FOR PRIVACY
Billing Name: REDACTED FOR PRIVACY
Billing Street: REDACTED FOR PRIVACY
Billing City: REDACTED FOR PRIVACY
Billing State/Province:
Billing Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Billing Country: REDACTED FOR PRIVACY
Billing Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Billing Email: Please query the WHOIS server of the owning registrar identified in this output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.
Name Server: pns101.cloudns.net
Name Server: pns102.cloudns.net
Name Server: pns103.cloudns.net
Name Server: pns104.cloudns.net
DNSSEC: signedDelegation
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-01-07T16:02:11Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Please query the WHOIS server of the owning registrar identified in this
output for information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech
contact of the queried domain name.

WHOIS information is provided by Charleston Road Registry Inc. (CRR) solely
for query-based, informational purposes. By querying our WHOIS database, you
are agreeing to comply with these terms
(https://www.registry.google/about/whois-disclaimer.html) and acknowledge
that your information will be used in accordance with CRR's Privacy Policy
(https://www.registry.google/about/privacy.html), so please read those
documents carefully. Any information provided is "as is" without any
guarantee of accuracy. You may not use such information to (a) allow,
enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations; (b) enable high volume, automated,
electronic processes that access the systems of CRR or any ICANN-Accredited
Registrar, except as reasonably necessary to register domain names or modify
existing registrations; or (c) engage in or support unlawful behavior. CRR
reserves the right to restrict or deny your access to the Whois database,
and may modify these terms at any time.

Subdomains for this domain

1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)

» Show all records

Site(s) using this host as nameservers

There are no sites using this host as nameservers.

IP Address Information

IP Address 99.83.231.61
Reverse DNS acd89244c803f7181.awsglobalaccelerator.com
Location United States
Hosting Company AMAZON-02

Search on other sites VirusTotal Shodan Censys urlscan.io CheckPhish

IP Address WHOIS Information 2021/06/03 16:18:23
[Querying whois.arin.net]
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


NetRange:    99.83.64.0 - 99.84.255.255
CIDR:      99.84.0.0/16, 99.83.64.0/18, 99.83.128.0/17
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-99-83-64-0-1
Parent:     NET99 (NET-99-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2018-01-10
Updated:    2018-01-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/99.83.64.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2021-05-13
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN


#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


NetRange:    99.83.64.0 - 99.84.255.255
CIDR:      99.83.128.0/17, 99.83.64.0/18, 99.84.0.0/16
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-99-83-64-0-1
Parent:     NET99 (NET-99-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2018-01-10
Updated:    2018-01-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/99.83.64.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2021-05-13
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN


#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


NetRange:    99.83.64.0 - 99.84.255.255
CIDR:      99.83.128.0/17, 99.84.0.0/16, 99.83.64.0/18
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-99-83-64-0-1
Parent:     NET99 (NET-99-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2018-01-10
Updated:    2018-01-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/99.83.64.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2020-04-07
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN


#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#


NetRange:    99.83.64.0 - 99.84.255.255
CIDR:      99.83.64.0/18, 99.83.128.0/17, 99.84.0.0/16
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-99-83-64-0-1
Parent:     NET99 (NET-99-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2018-01-10
Updated:    2018-01-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/99.83.64.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2020-04-07
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgRoutingHandle: ADR29-ARIN
OrgRoutingName:  AWS Dogfish Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ADR29-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN


#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#