nelnetgov.org

Overview

Website
nelnetgov.org
Domain
nelnetgov.org Domain Information
IP Address Change History
Country
United States
Hosting Company
AMAZON-02
DNS Records
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.192.99.125
A nelnetgov.org 60 54.192.99.13
A nelnetgov.org 60 54.192.99.70
A nelnetgov.org 60 54.192.99.129
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.157.229.124
A nelnetgov.org 60 108.157.229.74
A nelnetgov.org 60 108.157.229.22
A nelnetgov.org 60 108.157.229.107
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.192.99.129
A nelnetgov.org 60 54.192.99.125
A nelnetgov.org 60 54.192.99.70
A nelnetgov.org 60 54.192.99.13
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.192.99.129
A nelnetgov.org 60 54.192.99.125
A nelnetgov.org 60 54.192.99.70
A nelnetgov.org 60 54.192.99.13
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.55.104
A nelnetgov.org 60 143.204.55.126
A nelnetgov.org 60 143.204.55.79
A nelnetgov.org 60 143.204.55.95
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 13.33.138.11
A nelnetgov.org 60 13.33.138.69
A nelnetgov.org 60 13.33.138.98
A nelnetgov.org 60 13.33.138.4
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.230.99.117
A nelnetgov.org 60 54.230.99.38
A nelnetgov.org 60 54.230.99.35
A nelnetgov.org 60 54.230.99.90
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.157.214.92
A nelnetgov.org 60 108.157.214.46
A nelnetgov.org 60 108.157.214.20
A nelnetgov.org 60 108.157.214.66
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.230.99.117
A nelnetgov.org 60 54.230.99.38
A nelnetgov.org 60 54.230.99.90
A nelnetgov.org 60 54.230.99.35
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.157.214.20
A nelnetgov.org 60 108.157.214.66
A nelnetgov.org 60 108.157.214.46
A nelnetgov.org 60 108.157.214.92
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 1 143.204.98.58
A nelnetgov.org 1 143.204.98.64
A nelnetgov.org 1 143.204.98.29
A nelnetgov.org 1 143.204.98.63
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.51.20
A nelnetgov.org 60 143.204.51.57
A nelnetgov.org 60 143.204.51.96
A nelnetgov.org 60 143.204.51.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.156.22.39
A nelnetgov.org 60 108.156.22.110
A nelnetgov.org 60 108.156.22.96
A nelnetgov.org 60 108.156.22.57
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 13.225.80.104
A nelnetgov.org 60 13.225.80.91
A nelnetgov.org 60 13.225.80.33
A nelnetgov.org 60 13.225.80.23
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.51.20
A nelnetgov.org 60 143.204.51.96
A nelnetgov.org 60 143.204.51.57
A nelnetgov.org 60 143.204.51.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 13.33.141.119
A nelnetgov.org 60 13.33.141.51
A nelnetgov.org 60 13.33.141.35
A nelnetgov.org 60 13.33.141.54
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 205.251.219.122
A nelnetgov.org 60 205.251.219.100
A nelnetgov.org 60 205.251.219.34
A nelnetgov.org 60 205.251.219.35
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 108.157.214.20
A nelnetgov.org 60 108.157.214.92
A nelnetgov.org 60 108.157.214.46
A nelnetgov.org 60 108.157.214.66
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.51.96
A nelnetgov.org 60 143.204.51.57
A nelnetgov.org 60 143.204.51.20
A nelnetgov.org 60 143.204.51.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.49.97
A nelnetgov.org 60 143.204.49.9
A nelnetgov.org 60 143.204.49.12
A nelnetgov.org 60 143.204.49.58
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.51.57
A nelnetgov.org 60 143.204.51.96
A nelnetgov.org 60 143.204.51.5
A nelnetgov.org 60 143.204.51.20
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.49.58
A nelnetgov.org 60 143.204.49.12
A nelnetgov.org 60 143.204.49.97
A nelnetgov.org 60 143.204.49.9
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.51.96
A nelnetgov.org 60 143.204.51.20
A nelnetgov.org 60 143.204.51.57
A nelnetgov.org 60 143.204.51.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.230.111.118
A nelnetgov.org 60 54.230.111.93
A nelnetgov.org 60 54.230.111.21
A nelnetgov.org 60 54.230.111.72
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 205.251.219.122
A nelnetgov.org 60 205.251.219.100
A nelnetgov.org 60 205.251.219.34
A nelnetgov.org 60 205.251.219.35
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.230.99.117
A nelnetgov.org 60 54.230.99.90
A nelnetgov.org 60 54.230.99.35
A nelnetgov.org 60 54.230.99.38
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.55.126
A nelnetgov.org 60 143.204.55.104
A nelnetgov.org 60 143.204.55.95
A nelnetgov.org 60 143.204.55.79
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.47.74
A nelnetgov.org 60 143.204.47.86
A nelnetgov.org 60 143.204.47.69
A nelnetgov.org 60 143.204.47.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.55.104
A nelnetgov.org 60 143.204.55.126
A nelnetgov.org 60 143.204.55.95
A nelnetgov.org 60 143.204.55.79
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.47.69
A nelnetgov.org 60 143.204.47.86
A nelnetgov.org 60 143.204.47.74
A nelnetgov.org 60 143.204.47.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 205.251.219.100
A nelnetgov.org 60 205.251.219.35
A nelnetgov.org 60 205.251.219.122
A nelnetgov.org 60 205.251.219.34
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.47.74
A nelnetgov.org 60 143.204.47.69
A nelnetgov.org 60 143.204.47.86
A nelnetgov.org 60 143.204.47.5
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 205.251.219.122
A nelnetgov.org 60 205.251.219.100
A nelnetgov.org 60 205.251.219.34
A nelnetgov.org 60 205.251.219.35
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.47.74
A nelnetgov.org 60 143.204.47.86
A nelnetgov.org 60 143.204.47.5
A nelnetgov.org 60 143.204.47.69
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.53.119
A nelnetgov.org 60 143.204.53.115
A nelnetgov.org 60 143.204.53.48
A nelnetgov.org 60 143.204.53.11
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 143.204.98.64
A nelnetgov.org 60 143.204.98.63
A nelnetgov.org 60 143.204.98.58
A nelnetgov.org 60 143.204.98.29
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 54.230.96.63
A nelnetgov.org 60 54.230.96.107
A nelnetgov.org 60 54.230.96.31
A nelnetgov.org 60 54.230.96.70
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 52.85.112.116
A nelnetgov.org 60 52.85.112.118
A nelnetgov.org 60 52.85.112.57
A nelnetgov.org 60 52.85.112.33
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 60 13.32.143.20
A nelnetgov.org 60 13.32.143.82
A nelnetgov.org 60 13.32.143.48
A nelnetgov.org 60 13.32.143.97
NS nelnetgov.org 21600 ns-586.awsdns-09.net
NS nelnetgov.org 21600 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21600 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21600 ns-434.awsdns-54.com
SOA nelnetgov.org 900 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 59 13.32.123.114
A nelnetgov.org 59 13.32.123.59
A nelnetgov.org 59 13.32.123.49
A nelnetgov.org 59 13.32.123.6
NS nelnetgov.org 21599 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21599 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21599 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21599 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 899 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 59 13.32.219.123
A nelnetgov.org 59 13.32.219.16
A nelnetgov.org 59 13.32.219.52
A nelnetgov.org 59 13.32.219.74
NS nelnetgov.org 21599 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21599 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21599 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21599 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 899 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 59 13.32.123.49
A nelnetgov.org 59 13.32.123.59
A nelnetgov.org 59 13.32.123.6
A nelnetgov.org 59 13.32.123.114
NS nelnetgov.org 21599 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21599 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21599 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21599 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 899 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 59 52.85.238.32
A nelnetgov.org 59 52.85.238.70
A nelnetgov.org 59 52.85.238.76
A nelnetgov.org 59 52.85.238.46
NS nelnetgov.org 21599 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21599 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21599 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21599 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 899 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
Type Hostname TTL Content
A nelnetgov.org 59 52.85.121.92
A nelnetgov.org 59 52.85.121.72
A nelnetgov.org 59 52.85.121.52
A nelnetgov.org 59 52.85.121.126
NS nelnetgov.org 21599 ns-1540.awsdns-00.co.uk
NS nelnetgov.org 21599 ns-1075.awsdns-06.org
NS nelnetgov.org 21599 ns-434.awsdns-54.com
NS nelnetgov.org 21599 ns-586.awsdns-09.net
SOA nelnetgov.org 899 ns-586.awsdns-09.net. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400

Domain Information

Registrant Information
Domain nelnetgov.org
Date Registration Date: 2010/04/02
Updated Date: 2022/02/27
Expiration Date: 2023/04/02
Name On behalf of nelnetgov.org owner
Organization Whois Privacy Service
Email [email protected]
Phone +1.2065771368
» View WHOIS change history
Latest WHOIS Record 2022/03/24 14:42:26
Domain Name: NELNETGOV.ORG
Registry Domain ID: D158764730-LROR
Registrar WHOIS Server: whois.registrar.amazon.com
Registrar URL: registrar.amazon.com
Updated Date: 2022-02-27T04:30:24Z
Creation Date: 2010-04-02T18:06:09Z
Registry Expiry Date: 2023-04-02T18:06:09Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Amazon Registrar, Inc.
Registrar IANA ID: 468
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2067406200
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Organization: Whois Privacy Service
Registrant State/Province: WA
Registrant Country: US
Name Server: NS-1075.AWSDNS-06.ORG
Name Server: NS-1540.AWSDNS-00.CO.UK
Name Server: NS-586.AWSDNS-09.NET
Name Server: NS-434.AWSDNS-54.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form https://www.icann.org/wicf/)
>>> Last update of WHOIS database: 2022-03-24T14:41:27Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.

The Registrar of Record identified in this output may have an RDDS service that can be queried for additional information on how to contact the Registrant, Admin, or Tech contact of the queried domain name.


Domain Name: nelnetgov.org
Registry Domain ID: D158764730-LROR
Registrar WHOIS Server: whois.registrar.amazon.com
Registrar URL: https://registrar.amazon.com
Updated Date: 2022-02-27T04:30:24.856Z
Creation Date: 2010-04-02T18:06:09Z
Registrar Registration Expiration Date: 2023-04-02T18:06:09Z
Registrar: Amazon Registrar, Inc.
Registrar IANA ID: 468
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +1.2067406200
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: renewPeriod https://icann.org/epp#renewPeriod
Registry Registrant ID: 1MKGNAHU00-AR
Registrant Name: On behalf of nelnetgov.org owner
Registrant Organization: Whois Privacy Service
Registrant Street: P.O. Box 81226
Registrant City: Seattle
Registrant State/Province: WA
Registrant Postal Code: 98108-1226
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.2065771368
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: [email protected]
Registry Admin ID: JR41UEPSA7-AR
Admin Name: On behalf of nelnetgov.org administrative contact
Admin Organization: Whois Privacy Service
Admin Street: P.O. Box 81226
Admin City: Seattle
Admin State/Province: WA
Admin Postal Code: 98108-1226
Admin Country: US
Admin Phone: +1.2065771368
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: [email protected]
Registry Tech ID: SNGD85B7WY-AR
Tech Name: On behalf of nelnetgov.org technical contact
Tech Organization: Whois Privacy Service
Tech Street: P.O. Box 81226
Tech City: Seattle
Tech State/Province: WA
Tech Postal Code: 98108-1226
Tech Country: US
Tech Phone: +1.2065771368
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: [email protected]
Name Server: ns-1075.awsdns-06.org
Name Server: ns-1540.awsdns-00.co.uk
Name Server: ns-434.awsdns-54.com
Name Server: ns-586.awsdns-09.net
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-02-27T04:30:25.508Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/resources/pages/epp

By submitting a query to the Amazon Registrar, Inc. WHOIS database, you agree to abide by the following terms. The data in Amazon Registrar, Inc.'s WHOIS database is provided by Amazon Registrar, Inc. for the sole purpose of assisting you in obtaining information about domain name accuracy. You agree to use this data only for lawful purposes and further agree not to use this data for any unlawful purpose or to: (1) enable, allow, or otherwise support the transmission by email, telephone, or facsimile of commercial advertising or unsolicited bulk email, or (2) enable high volume, automated, electronic processes to collect or compile this data for any purpose, including mining this data for your own personal or commercial purposes. Amazon Registrar, Inc. reserves the right to restrict or terminate your access to the data if you fail to abide by these terms of use. Amazon Registrar, Inc. reserves the right to modify these terms at any time.

Visit Amazon Registrar, Inc. at https://registrar.amazon.com
Contact information available here: https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-contact-support.html

© 2022, Amazon.com, Inc., or its affiliates

Subdomains for this domain

1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)

» Show all records

Site(s) using this host as nameservers

There are no sites using this host as nameservers.

IP Address Information

IP Address 108.156.22.110
Reverse DNS server-108-156-22-110.hel51.r.cloudfront.net
Location United States
Hosting Company AMAZON-02

Search on other sites VirusTotal Shodan Censys urlscan.io CheckPhish

IP Address WHOIS Information 2022/11/08 05:31:37
[Querying whois.arin.net]
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-108-156-0-0-1
Parent:     NET108 (NET-108-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2020-12-11
Updated:    2020-12-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2021-09-30
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-555-0000 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-555-0000 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-555-0000 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

# end


# start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-108-156-0-0-2
Parent:     AMAZO-4 (NET-108-156-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2021-05-03
Updated:    2021-05-03
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-555-0000 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-555-0000 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-555-0000 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-108-156-0-0-1
Parent:     NET108 (NET-108-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2020-12-11
Updated:    2020-12-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2021-09-30
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end


# start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-108-156-0-0-2
Parent:     AMAZO-4 (NET-108-156-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2021-05-03
Updated:    2021-05-03
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0


OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#