heartfoundation.org.nz

Overview

Website
heartfoundation.org.nz
Domain
heartfoundation.org.nz Domain Information
IP Address Change History
Country
United States
Hosting Company
AMAZON-02
DNS Records
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.61
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.49
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.24
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.45
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.61
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.24
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.45
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.49
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.118
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.30
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.87
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.8
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.61
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.49
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.45
A heartfoundation.org.nz 60 108.156.22.24
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.118
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.87
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.30
A heartfoundation.org.nz 60 54.192.99.8
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.10
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.12
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.44
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.51
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 108.157.214.122
A heartfoundation.org.nz 60 108.157.214.42
A heartfoundation.org.nz 60 108.157.214.70
A heartfoundation.org.nz 60 108.157.214.19
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.51.119
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.51.10
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.51.37
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.51.39
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.44
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.12
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.10
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.55.51
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.46.126
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.46.68
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.46.48
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.46.28
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.92
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.78
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.15
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.97
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.53.40
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.53.117
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.53.16
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.53.106
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.54.111
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.54.122
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.54.33
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.54.66
MX heartfoundation.org.nz 280 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.78
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.97
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.15
A heartfoundation.org.nz 60 143.204.47.92
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.242.112
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.242.92
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.242.37
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.242.12
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.246.125
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.246.66
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.246.65
A heartfoundation.org.nz 60 13.33.246.33
MX heartfoundation.org.nz 300 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21600 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 900 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 60 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 60 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 60 miro-verification=3a138e8565f33ea72e0fd06fe68316c10acb4342
TXT heartfoundation.org.nz 60 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 60 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 60 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 60 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 60 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 60 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 60 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 60 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.244.127
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.244.92
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.244.90
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.244.57
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.242.112
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.242.37
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.242.92
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.242.12
MX heartfoundation.org.nz 247 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.240.26
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.240.60
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.240.18
A heartfoundation.org.nz 59 13.33.240.86
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 143.204.238.83
A heartfoundation.org.nz 59 143.204.238.116
A heartfoundation.org.nz 59 143.204.238.35
A heartfoundation.org.nz 59 143.204.238.94
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 facebook-domain-verification=w0r0yufy1sca9h1hawkgf7ohdlow2c
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.25
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.17
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.50
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.60
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 GIM8QN9TRER9HSSUDRDC2FAAS5
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 99.86.243.98
A heartfoundation.org.nz 59 99.86.243.128
A heartfoundation.org.nz 59 99.86.243.70
A heartfoundation.org.nz 59 99.86.243.28
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.17
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.25
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.50
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.109.60
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
MX heartfoundation.org.nz 3 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.59
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.55
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.121.63
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.106.28
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.106.33
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.106.101
A heartfoundation.org.nz 59 52.84.106.119
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all
Type Hostname TTL Content
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.170.108
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.170.79
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.170.81
A heartfoundation.org.nz 59 52.85.170.89
MX heartfoundation.org.nz 299 0 heartfoundation-org-nz.mail.protection.outlook.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1109.awsdns-10.org
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-1700.awsdns-20.co.uk
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-361.awsdns-45.com
NS heartfoundation.org.nz 21599 ns-932.awsdns-52.net
SOA heartfoundation.org.nz 899 ns-361.awsdns-45.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT heartfoundation.org.nz 59 5c69f414f05396516df2ff31f77a63a3
TXT heartfoundation.org.nz 59 MS=ms50055012
TXT heartfoundation.org.nz 59 ZO4krOubqG9RVV6S93jrf4TH/r9u/LjhofFkGwQmFpfffnthwRawhCFytzEjTONrwR4Dr92oqO8ithL8vH8OKg==
TXT heartfoundation.org.nz 59 atlassian-domain-verification=/q9lkVqyu1p9bFLzCTTgKjrU2ERLvyMFD06SR/7c5MvFVGZUVruqB1/XzJW+vi61
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=2YMx9_gfL6p5VWK0u_UX4IxoJA1pgff6rBTWc98oPaQ
TXT heartfoundation.org.nz 59 google-site-verification=Tk_O74I8bDzBBvDOnYOd9er3zD6DOKqVyjeh0B3Ov-U
TXT heartfoundation.org.nz 59 jcbpp78b14um20qdfvgsic288p
TXT heartfoundation.org.nz 59 loaderio=ca87d0df7650ee59f8d9f7071444203d
TXT heartfoundation.org.nz 59 v=spf1 ip4:120.136.63.201 ip4:13.35.146.22 ip4:52.64.152.191 ip4:202.20.1.4 ip4:125.7.34.195 include:servers.mcsv.net include:spfa.heartfoundation.org.nz include:amazonses.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com -all

Domain Information

Registrant Information
Domain heartfoundation.org.nz
Date Registration Date: (Unknown)
Updated Date: 2019/03/06
Expiration Date: (Unknown)
Name (Unknown)
Organization (Unknown)
Email (Unknown)
Phone (Unknown)
Latest WHOIS Record 2020/02/04 08:10:32
% Terms of Use
%
% By submitting a WHOIS query you are entering into an agreement with Domain
% Name Commission Ltd on the following terms and conditions, and subject to
% all relevant .nz Policies and procedures as found at https://dnc.org.nz/.
%
% It is prohibited to:
% - Send high volume WHOIS queries with the effect of downloading part of or
% all of the .nz Register or collecting register data or records;
% - Access the .nz Register in bulk through the WHOIS service (ie. where a
% user is able to access WHOIS data other than by sending individual queries
% to the database);
% - Use WHOIS data to allow, enable, or otherwise support mass unsolicited
% commercial advertising, or mass solicitations to registrants or to
% undertake market research via direct mail, electronic mail, SMS, telephone
% or any other medium;
% - Use WHOIS data in contravention of any applicable data and privacy laws,
% including the Unsolicited Electronic Messages Act 2007;
% - Store or compile WHOIS data to build up a secondary register of
% information;
% - Publish historical or non-current versions of WHOIS data; and
% - Publish any WHOIS data in bulk.
%
% Copyright Domain Name Commission Limited (a company wholly-owned by Internet
% New Zealand Incorporated) which may enforce its rights against any person or
% entity that undertakes any prohibited activity without its written
% permission.
%
% The WHOIS service is provided by NZRS Limited.
%
version: 8.0
query_datetime: 2020-02-04T21:10:34+13:00
domain_name: heartfoundation.org.nz
query_status: 200 Active
domain_datelastmodified: 2019-03-07T11:20:57+13:00
domain_delegaterequested: yes
domain_signed: no
%
registrar_name: Umbrellar Limited t/a Freeparking
registrar_address1: Level 2, 2 Devon St East
registrar_address2: www.freeparking.co.nz
registrar_city: New Plymouth
registrar_country: NZ (NEW ZEALAND)
registrar_phone: +64 6 7572881
registrar_fax: +64 6 7572883
registrar_email: [email protected]
%
ns_name_01: ns-361.awsdns-45.com
ns_name_02: ns-1109.awsdns-10.org
ns_name_03: ns-1700.awsdns-20.co.uk
ns_name_04: ns-932.awsdns-52.net
%
% Additional information may be available at https://www.dnc.org.nz/whois/search?domain_name=heartfoundation.org.nz
%

Subdomains for this domain

1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)

» Show all records

Site(s) using this host as nameservers

There are no sites using this host as nameservers.

IP Address Information

IP Address 108.156.22.61
Reverse DNS server-108-156-22-61.hel51.r.cloudfront.net
Location United States
Hosting Company AMAZON-02

Search on other sites VirusTotal Shodan Censys urlscan.io CheckPhish

IP Address WHOIS Information 2022/04/10 16:54:55
[Querying whois.arin.net]
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZO-4
NetHandle:   NET-108-156-0-0-1
Parent:     NET108 (NET-108-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZO-4)
RegDate:    2020-12-11
Updated:    2020-12-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZO-4
Address:    Amazon Web Services, Inc.
Address:    P.O. Box 81226
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98108-1226
Country:    US
RegDate:    2005-09-29
Updated:    2021-09-30
Comment:    For details of this service please see
Comment:    http://ec2.amazonaws.com
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZO-4


OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

# end


# start

NetRange:    108.156.0.0 - 108.159.255.255
CIDR:      108.156.0.0/14
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-108-156-0-0-2
Parent:     AMAZO-4 (NET-108-156-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2021-05-03
Updated:    2021-05-03
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/108.156.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#