bestreferat.ru

Overview

Website
bestreferat.ru
Domain
bestreferat.ru Domain Information
IP Address Change History
Country
United States
Hosting Company
AMAZON-02
DNS Records
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 18.165.122.111
A bestreferat.ru 60 18.165.122.78
A bestreferat.ru 60 18.165.122.44
A bestreferat.ru 60 18.165.122.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.192.99.115
A bestreferat.ru 60 54.192.99.62
A bestreferat.ru 60 54.192.99.94
A bestreferat.ru 60 54.192.99.18
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 18.165.122.111
A bestreferat.ru 60 18.165.122.44
A bestreferat.ru 60 18.165.122.78
A bestreferat.ru 60 18.165.122.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.192.99.115
A bestreferat.ru 60 54.192.99.18
A bestreferat.ru 60 54.192.99.94
A bestreferat.ru 60 54.192.99.62
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 18.165.122.111
A bestreferat.ru 60 18.165.122.44
A bestreferat.ru 60 18.165.122.78
A bestreferat.ru 60 18.165.122.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.192.99.62
A bestreferat.ru 60 54.192.99.18
A bestreferat.ru 60 54.192.99.115
A bestreferat.ru 60 54.192.99.94
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.55.119
A bestreferat.ru 60 143.204.55.20
A bestreferat.ru 60 143.204.55.45
A bestreferat.ru 60 143.204.55.76
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 18.165.122.111
A bestreferat.ru 60 18.165.122.78
A bestreferat.ru 60 18.165.122.44
A bestreferat.ru 60 18.165.122.5
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.230.99.66
A bestreferat.ru 60 54.230.99.48
A bestreferat.ru 60 54.230.99.91
A bestreferat.ru 60 54.230.99.21
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 108.157.214.119
A bestreferat.ru 60 108.157.214.126
A bestreferat.ru 60 108.157.214.95
A bestreferat.ru 60 108.157.214.39
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.230.99.91
A bestreferat.ru 60 54.230.99.66
A bestreferat.ru 60 54.230.99.48
A bestreferat.ru 60 54.230.99.21
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 108.156.22.114
A bestreferat.ru 60 108.156.22.64
A bestreferat.ru 60 108.156.22.43
A bestreferat.ru 60 108.156.22.37
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.233.79
A bestreferat.ru 60 143.204.233.81
A bestreferat.ru 60 143.204.233.19
A bestreferat.ru 60 143.204.233.92
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 13.224.195.85
A bestreferat.ru 60 13.224.195.46
A bestreferat.ru 60 13.224.195.93
A bestreferat.ru 60 13.224.195.54
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.233.92
A bestreferat.ru 60 143.204.233.79
A bestreferat.ru 60 143.204.233.81
A bestreferat.ru 60 143.204.233.19
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 205.251.219.48
A bestreferat.ru 60 205.251.219.76
A bestreferat.ru 60 205.251.219.78
A bestreferat.ru 60 205.251.219.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 108.157.214.119
A bestreferat.ru 60 108.157.214.126
A bestreferat.ru 60 108.157.214.39
A bestreferat.ru 60 108.157.214.95
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.51.43
A bestreferat.ru 60 143.204.51.49
A bestreferat.ru 60 143.204.51.30
A bestreferat.ru 60 143.204.51.5
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 54.230.111.120
A bestreferat.ru 60 54.230.111.125
A bestreferat.ru 60 54.230.111.42
A bestreferat.ru 60 54.230.111.104
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 205.251.219.78
A bestreferat.ru 60 205.251.219.76
A bestreferat.ru 60 205.251.219.48
A bestreferat.ru 60 205.251.219.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.55.20
A bestreferat.ru 60 143.204.55.119
A bestreferat.ru 60 143.204.55.76
A bestreferat.ru 60 143.204.55.45
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.47.116
A bestreferat.ru 60 143.204.47.35
A bestreferat.ru 60 143.204.47.28
A bestreferat.ru 60 143.204.47.8
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 205.251.219.76
A bestreferat.ru 60 205.251.219.78
A bestreferat.ru 60 205.251.219.48
A bestreferat.ru 60 205.251.219.5
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.47.116
A bestreferat.ru 60 143.204.47.35
A bestreferat.ru 60 143.204.47.28
A bestreferat.ru 60 143.204.47.8
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 60 143.204.53.74
A bestreferat.ru 60 143.204.53.32
A bestreferat.ru 60 143.204.53.44
A bestreferat.ru 60 143.204.53.70
MX bestreferat.ru 3600 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3600 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21600 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21600 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21600 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 900 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 13.33.242.75
A bestreferat.ru 59 13.33.242.81
A bestreferat.ru 59 13.33.242.56
A bestreferat.ru 59 13.33.242.15
MX bestreferat.ru 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.84.109.102
A bestreferat.ru 59 52.84.109.17
A bestreferat.ru 59 52.84.109.44
A bestreferat.ru 59 52.84.109.60
MX bestreferat.ru 3599 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.85.121.9
A bestreferat.ru 59 52.85.121.102
A bestreferat.ru 59 52.85.121.69
A bestreferat.ru 59 52.85.121.98
MX bestreferat.ru 3599 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 99.86.243.122
A bestreferat.ru 59 99.86.243.24
A bestreferat.ru 59 99.86.243.88
A bestreferat.ru 59 99.86.243.27
MX bestreferat.ru 3599 1 aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx3.googlemail.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.85.121.102
A bestreferat.ru 59 52.85.121.69
A bestreferat.ru 59 52.85.121.98
A bestreferat.ru 59 52.85.121.9
MX bestreferat.ru 3599 5 alt1.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 5 alt2.aspmx.l.google.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx2.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 10 aspmx3.googlemail.com
MX bestreferat.ru 3599 1 aspmx.l.google.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
TXT bestreferat.ru 0 v=spf1 include:_spf.google.com ~all
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.85.121.69
A bestreferat.ru 59 52.85.121.98
A bestreferat.ru 59 52.85.121.9
A bestreferat.ru 59 52.85.121.102
MX bestreferat.ru 59 10 mx.yandex.ru
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.84.106.86
A bestreferat.ru 59 52.84.106.73
A bestreferat.ru 59 52.84.106.114
A bestreferat.ru 59 52.84.106.106
MX bestreferat.ru 59 10 mx.yandex.ru
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.85.121.102
A bestreferat.ru 59 52.85.121.9
A bestreferat.ru 59 52.85.121.98
A bestreferat.ru 59 52.85.121.69
MX bestreferat.ru 59 10 mx.yandex.ru
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI
Type Hostname TTL Content
A bestreferat.ru 59 52.85.170.101
A bestreferat.ru 59 52.85.170.54
A bestreferat.ru 59 52.85.170.109
A bestreferat.ru 59 52.85.170.106
MX bestreferat.ru 59 10 mx.yandex.ru
NS bestreferat.ru 21599 ns-1049.awsdns-03.org
NS bestreferat.ru 21599 ns-1993.awsdns-57.co.uk
NS bestreferat.ru 21599 ns-85.awsdns-10.com
NS bestreferat.ru 21599 ns-936.awsdns-53.net
SOA bestreferat.ru 899 ns-85.awsdns-10.com. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400
TXT bestreferat.ru 0 google-site-verification=Mr47cB9-cK3Tr9kugOFulDOso-4lp2RDJB5dR7lrKHI

Domain Information

Registrant Information
Domain bestreferat.ru
Date Registration Date: 2005/10/05
Updated Date: (Unknown)
Expiration Date: 2022/10/05
Name (Unknown)
Organization Etudier Facile, LLC.
Email (Unknown)
Phone (Unknown)
» View WHOIS change history
Latest WHOIS Record 2022/03/21 14:39:26
% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: BESTREFERAT.RU
nserver: ns-1049.awsdns-03.org.
nserver: ns-1993.awsdns-57.co.uk.
nserver: ns-85.awsdns-10.com.
nserver: ns-936.awsdns-53.net.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
org: Etudier Facile, LLC.
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2005-10-05T20:00:00Z
paid-till: 2022-10-05T21:00:00Z
free-date: 2022-11-06
source: TCI

Last updated on 2022-03-21T14:36:31Z

Subdomains for this domain

1 site is subdomain of this domain. (Show latest 10 records only.)

» Show all records

Site(s) using this host as nameservers

There are no sites using this host as nameservers.

IP Address Information

IP Address 18.165.122.111
Reverse DNS server-18-165-122-111.hel51.r.cloudfront.net
Location United States
Hosting Company AMAZON-02

Search on other sites VirusTotal Shodan Censys urlscan.io CheckPhish

IP Address WHOIS Information 2022/05/25 22:29:01
[Querying whois.arin.net]
[Querying whois.arin.net]

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
## start

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.64.0.0/10, 18.32.0.0/11, 18.128.0.0/9
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

# end


# start

NetRange:    18.164.0.0 - 18.165.255.255
CIDR:      18.164.0.0/15
NetName:    AMAZON-CF
NetHandle:   NET-18-164-0-0-1
Parent:     AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1)
NetType:    Reallocated
OriginAS:    
Organization:  Amazon.com, Inc. (AMAZON-4)
RegDate:    2022-01-21
Updated:    2022-01-21
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.164.0.0OrgName:    Amazon.com, Inc.
OrgId:     AMAZON-4
Address:    1918 8th Ave
City:      SEATTLE
StateProv:   WA
PostalCode:   98101-1244
Country:    US
RegDate:    1995-01-23
Updated:    2021-07-22
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AMAZON-4


OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

# end#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#